32

(ز) زائر بدخشی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

نام وی صالح محمد و از پیروان حضرت مجدد و از نجبای بدخشانست که مرد آزاد مشرب و سخنوری بود ، بسال (۱۰۶۷ه‍)از جهان رفت، ازوست: 

گاه از ستم چرخ نگون میگریم 

گاه از الم سوز درون میگیرم 

القصه در آتش جدائی چو کباب 

میگریم و میسوزم و خون میگریم(۹۵)