32

(ش) ملا شاه بدخشی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند
از علماء و ادبای معاصر جهانگیر و شاه جهان است، که از بدخشان بهند رفته، و مدتی در لاهور و کشمیر مقیم و از میان میر استفادۀ علمی کرد، بتقوی و صلاح مشهور بود، دیوان اشعار نیز دارد و تفسیری بنام ارکشاهی نگاشته در سال (۱۰۷۰ه‍) وفات یافت از اشعار اوست: در پیش فسرده شور مستی هیچ است پرواز بهر بلند و‌پستی هیچ است با هیچ پرستان ز خدا هیچ مگوی پیش ایشان خدا پرستی هیچ است (۱۱۳)