32

(س) ساغری هروی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

از شعرای هراتست، که در حدود (۹۵۰ه‍) حیات داشت و بمعنی ویسی هروی به حرمین رفت، و از آنجا پس به هند آمد (۹۸). ساغری در هرات با مولانا جامی محشور بود و طبع ظریفی داشت اورا با استاد جام مطایبه هاست، این قطعه را حضرت جامی مطایبنا راجع به ساغری فرمود: 

ساغری می‌گفت دزدان معانی برده اند 

هر کجا در شعر من معنی رنگین دیده اند