32

آغاز

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

اندر خزان ۱۳۱۹ه‍ حینیکه نگارش بخشهای تاریخ افغانستان در دورۀ اسلام، په نگارنده گان افغانستان در کابل تخصیص و سفارش داده میشد، دورۀ سلطنت گورکانی های هند را بمن سپردند. 

چون آثار و‌مأخذ لازمۀ این دوره موجود نبود، نگارش آن تا خزان ۱۳۲۰ دست نداد، در اوائل میزان این سال برخی از کتب و مدارک مهمۀ این دوره بدست آمد، بنابر این در مدت یکماه بتحریر این کتاب پرداختیم .‌

از خوانندگان گرامی خواهشمندم اگر کوتاهی ها، و خطا بنظر برسد، آنرا بسبب قلب بضاعت علمی من و نبودن مأخذ و مدارکیکه برای نگارش چنین آثار لازم است عفو فرمایند. 

پوشیده نماند که درین کتاب تنها حوادثی ذکر شده، که در دورۀ پادشاهی سلاطین گورکانی هند در مدت ۲۴۰ سال از بابر تا فتح نادرشاه افشار در صفحات افغانستان و قوع یافته و قایعیکه بتاریخ وطن ما ربط  ندارد، صرف نظر گردیده است.

همچنان در نگارش حوادث و وقایع تاریخی از ایجاز کار گرفته شده، و مآخذ هر واقعه در پایان صفحات نشان داده شده است . 

در فصولیکه راجع به نهضتهای ملی و عمرانات و معرفی  رجال ادبی و علمی و حربی افغانستان درین دوره نگاشته شده، معلوماتی فراهم  آمده، تاکنون در دسترس این ضعیف بوده، و البته مباحث جامع ومستوفائی شمرده نمیشود. و تکمیل آنهم وظیفۀ آیندگانست، که زیاده تر درین موضوع غور و کاوش کند.

عبدالحی حبیبی 

ده افغانان-کابل 

اول عقرب ۱۳۲۰