32

الماس کوه نور

از کتاب: تازه نوای معارک

داستان این الماس تاریخی، خیلی قدیم است. در کتاب مهابهارت افسانۀ تاریخی هند وارد است که پنج هزار سال قبل ازین عصر این الماس در دست کارنا پهلوان تاریخی هند بود، و بعد ازان راجه اویه یئن شاه راجپوتانه در حدود سال صدم قبل المسیح مالک آن گشت در قرن هشتم هجری شاهان مالوای هند آنرا در دست داشتند، که بوسیلۀ علاء الدین خلجی به دهلی  آورده شد. چون در سنه (۹۶۲هـ) همایون پسر بابر دهلی را باز گرفت، این الماس را هم بدست آورد و تا عصر محمد شاه در خاندان بابری دهلی باقی ماند. چون نادر شاه دهلی را فتح کرد، این الماس را هم در جملۀ نفایس اموال هند از دودمان شاهی بابری دهلی بغنیمت برد. چون نادر شاه در ۱۱۶۰هـ کشته شد، بانوی حرم نادر شاهی این الماس و یکدانه فخراج بی نظیر را در ازای خدمتی که احمد شاه ابدالی در شب قتل نادر شاه برای حفاظت اهل حرم کرده بود بدو داد.

این الماس نزد احمد شاه و تیموره شاه و زمان شاه افغان بطور ارث باقی ماند، چون شاه زمان در سنه ۱۲۱۵ هـ بدست برادرش محمود کور کرده شد این متاع گرانبها اولا  به محمود شاه و بعد از ان به شاه شجاع تعلق گرفت، و از شاه شجاع هم بشرحی که در متن این کتاب آمده، رنجیت سنگهـ در لاهور بزور گرفت، و بعد از ان در خانواده رنجیت ماند، تا در سنه ۱۲۶۳ هـ بدست انگلیسیان فاتح هند افتاد و در ۲۲ رجب ۱۲۶۶هـ بوسیله لارد دلهوزی فرمان فرمای هند، به ملکه ویکتوریا ارمغان فرستاده شد، و از ان وقت ببعد این الماس به خزانۀ شاهی انگلیس تعلق دارد. وزن این الماس پیش از تراش ۷۹۳ قیراط بود، ولی اکنون بعد از تراشهای مکرر ۱۰۶ قیران وزن دارد(۱)  میگویند این الماس نحس است که اکثر مالکان آن کشته شده اندف مثلا کارنا پهلوان داستانی مهابهارت کشته شد، اویه یئن راجه تاج خود را باخت، راجه مالو از تخت شاهی بر افتاد، همایون از بام افتاد، محمد شاه با تیره بختی و مغلوبیت آنر به نادر شاه سپرد، نادر شاه کشته شد، شاه زمان درانی مغلوب و کور کرده شد، شاه محمود خلع و حبس گشت، شاه شجاع مخلوع و با مصایب سنگین و فراق وطن گرفتار امد، تا که بالاخر کشته شد، کرک سنگهـ از نواد های رنجیت مسموم گشت، شیر سنگهـ تیر خورد، دلپ سنگهـ شکست یافت و بالاخر این متاع گرانبها را از دست داد. اما این الماس منحوس با کمال عظمت و نیک شگونی از مدت یک قرن بر تاج شاهی انگلیس می درخشد! گویا با شرقیان دشمنی داشت!!!

--------------------------- 

(۱)سراج ۱-۱۰تا ۸۶ نادر شاه فرزند شمشیر ص ۱۶۶ ببعد، اورینتل کالج میگزین .