32

(غ) غازی قلندر

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند
از شعرای هرات است که مسلک قلندری و درویشی داشت و در حدود (۹۵۰ه‍) زندگی میکرد از اشعار اوست: بیا کز درخت درد سر می بریم گرانی زکویت بدر میر بریم دل آورده آیم و کنون دامنی پر از میوه های جگر می بریم (۱۶۶)