119

محکمات و متشابهات قرآن ۵

از کتاب: پیوند با مردم ، بخش قرآن در بستر تاریخ
08 June 2023

موضوعات کلیدی:

  • واژۀ متشابه
  • نزول قرآن برای کلیت بشر
  • سورۀ رعد (۱۳) آیت ۱۶
  • شریک های خدا
  • امکان آفرینش
  • خلقت جوهر و صفات جوهر
  • عالم مجرد و مقید
  • جسمیت و جنسیت در عالم مجرد
  • همسران مطهر در بهشت