119

تفاوت میان احکام واجب و احکام جایز

از کتاب: پیوند با مردم
18 June 2016
  • اسلام فرهنگی
  • روایت
  • حدیث
  • تاریخ اسلام
  • سنت پیامبر
  • شان نزول