32

یشخب

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل اول ، بخش انبیاء
01 January 1280

نام مادریشخب حطاله بود،بنت علی بن جرهم،او را یشخب از برای آن گفتندی،که بندۀ او را اولاد اسحاق بکشتند،و او سوگند خورد،که هزار تن را از اولاد اسحاق برسر گوربندۀ خود بکشد.پس هزار کس را برسر گور آن بنده سر ببرید،او را از آن جهت یشخب گفتند،یعنی خونریز،و الله اعلم.