32

(ص) صادقی قندهاری

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

از شعرای دورۀ همایونست، که در قندهار متولد گردید، و چندی در هند بود و در آنجا در گذشت، ازوست(۱۲۰): 

مرا از بسکه داز تیغ تو در تن چاک می افتد 

بهر پهلو که می افتم دلم بر خاک می افتد 

ای دل مگو که میرسد آن مه بناله ام 

چندین هزار ناله که کردم کجا رسید؟