32

(گ) گدایی کابلی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

از شعرای عصر همایون است، که دیگر چیزی ازو بدست نیامد، این بیت ازوست(۲۰۳) 

جائیکه مهوشان خم ابرو نموده اند 

مردم بماه عید مقید نبوده اند (۲۰۴)