32

(ه‍) هاشم قندهاری

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند
قندهاری بود که در لاهور تولد یافت، در نجوم و رمل شهرت داشت و بدربار جلال الدین اکبردگ دارای قرب تمام بود، شعر نیکو می‌گفت در قصیده ایکه در تولد شهزاده خسرو بن سلیم گفت از مصراع اخیرش تاریخ تولد بر می آید و مصدر است باین ابیات : از قرآن مهر و ماه و‌نجم این چرخ کبود گلبدن مهر و‌مهی آمد به بستان وجود گوهر مقصود از کان همایون شد پدید انجم مسعود طالع شد زبرج عز وجود سالها گردون بگرد مه بهر سو میدوید زان چنین دری بچنگ آورده زین بحر سعود۲۸۶