32

(۴)جنگ گنداب

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

درین نبرد تاریخی ایمل خان مشهور هم شرکت داشت و قوماندان مغولی جسونت و شجاعت خان درین جنگ صدمات بزرگی را دیدند.