32

وفای هروی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

 

از شعرای کهن سال هراست است که مدتی در حدود (۱۰۵۰ه‍) در هند بوده و با صفهان رفت و در آنجا در گذشت از اشعار اوست: 

از ما مپوش چهره که ما بی ادب نه ایم 

کوته تر است از مژۀ ما نگاه ما(۲۸۳).