پیروزی کابل در طی سه جنگ شبخون و شکست کابلشاه

از کتاب: غرِغښت یا گرشاسب

جنگ اول - رسیدن شاه در (شهر داور) یا (زمین داور) - سه هزار یلان و دو صد پیل - گریز پیلان اترت پیلان خرطوم استخیر به سپاه زابل - فتح درخشان کابلشاه در جنگ اول - جنگ دوم قوای مجهزتر و هزار پیل و هزار غلامان شاهی - هزار نفر از دلاوران - پیروزی کابلشاه در جنگ دوم - عقب نشینی سپاه زابل در سکاوند - داستاخ و سکاودند دو شهر کوچک در (لوگر - لوی غر) - خاطرات "هیوان - سنگ" در نیمه اول قرن هفت میلادی - جوامع الحکایات حمد عوفی در قرن هفت هجری - معبد برهمنی هندوان - بزرگترین معبد - شهزادگان هند و برای تاج پوشی از هند در اینجا می می آمدند - صدای اسلام فرد عان شحنه زابلستان - عمر و لبث معاصر رای (کهلو) - (یونکر) و شاهان یفتلی - یفتلی ها در لوگر و سکاوند - برهمنی - هندوئی و آفتاب پرستی - مهراب چوبی سبک غزنوی در چرخ لوگر - سومین "جنگ بشکاوند" به پیروزی کابل منتهی شد - جنگ چهارم به غلبه سپاه زابل منتج شد - رسیدن گرشاسب در میدان جنگ - شبخون را تجویز کرد - رخ جنگ به نفع گرشاسب و شاه زابل تغییر کرد - کابل شش هزار اسیر داد - روی همرفته از کابل پنجاه هزار کشته داد - دوازده نفر را گرشاسب همرای خود نگه داشت - بقیه را به پدرش (اترت) سپرد .