138

عشق نامه

از کتاب: احوال و آثارحکیم سنایی

دیگر از منشآت حکیم کتاب عشق نامه است این کتاب از تعریف عشق حقیقی و مراتب آن وصفت عشاق و خصایص آن ها و قدم و حدوث عشق بحث مینماید، و بعضی حکایات نیز برای اثبات مدعا و تمثیل مطلب دران آورده شده.

و این کتاب نیز یکی از امهات دفاتر عشق و عرفان محسوب میشود.

سبک و اسلوبی شیوا و بدیع دارد این کتاب در حد ذات خود بعد از حدیقه؛ برهانی واضح بر قدرت سخن و توانئی قریحه و تبحر سنائی میباشد. این کتاب به تعریف عشق آغاز یافته و به همان موضوع منتهی میشود. 

تاریخ تالیف و تقدیم و تاخیر آن نسبت به دیگر کتب سنائی معلوم نمیشود؛ این کتاب نیز تا حال به طبع نرسیده و از کتاب نایاب می باشد تنها یک نسخه خطی ان در کتاب آقای گویا محفوظ می باشد.

شمارل ابیات عشق نامه از روی همین نسخه خطی به 585 بیت بالغ می شود.