32

همایون در راه ایران و در بار صفوی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند ، فصل دوم

طوریکه پیشتر نوشتیم، همایون به مستنگ (در بلوچستان کنونی )رسیده و از آنجا در حدود جنوبی افغانستان از راه گرمسیر به امداد ملک هاتی بلوچ، و میر عبدالحی گرمسیری رد شوال (۹۵۰ه‍) به سیستان رسید، احمد سلطان شاملو، حاکم سیستان، مقدمش را گرامی شمرد، درین وقت از طرف عسکری حکمران قندهار امیر بیگ در زمینداور و چلمه بیگ در قلعه بست حکومت داشتند، و آنها ذریعۀ حاجی محمد بابا قشقه  و حسن کوکه به سیستان پیغام فرستادند، که باید همایون بسوی بست و داور آید، و از آنجا به امداد آنها قندهار را تصرف کند. 

ولی همایون ازین فکر گذشت و به دعوت  شاه طهماسپ صفوی از راه هرات و مشهد به دربار پارس متوجه شد، در ذیقعده (۹۵۰ه‍) به مشهد رسید و از آنجا بقزوین آمد و در جمادی الاولی (۹۵۱ه‍) در ییلاق سرولیق بادشاه صفوی ملاقات کرد و مدتی بحیث مهمان شاهی در خاک پارس ماند(۱۳)