فتح جنگ و شاه پور

از کتاب: رجال و رویدادهای تاریخی

"انگلیس ها ظاهرا از جلال آباد و قندهار بعزم انتقام مقتولین وایفاء بعهد ایشان لشکر بجانب کابل کشیدند که نام دولت ایشان پست نشود و منویا باراده اینکه جوان مردی و رشادت وزیر محمد اکبرخان را در باب فرستادن لاش الفنستن تمسک ساخته افغانستان را بفرقه جلیلۀ محمد زائی واگذاشته واپس مراجعت نمایند چنانچه از کردار ما بعد ایشان بمشاهده می پیوندد ، خلاصه از دو سو دوباره روی سوی کابل آوردند و چون بنواحی قریبه کابل رسیدند وزیر محمد اکبر خان نظر به بعضی تصورات که در آینه خاطرش منقش گشته به ضمیرش میگشت از کابل بر آمده راه فرار بجانب ترکستان اختیار کرد و در تاشقرغان رفته قرار گرفت و بعد از گریختن وی در ماه شعبان لشکریان انگلیس از دوسوی داخل کابل شده دو باره شهزاده فتح جنگ را براریکه امارت استقرار داده غلام محمد خان بن شیر محمدخان مختار الدوله را بوزارتش گماشتند و در اینحال نایب امین الله خان احرام جهاد بر بسته از کابل در چاریکار رفته مردم کوهستان را با خود همداستان ساخته جمعی را فراهم آورده بلوا بر افراشت و فرنگیان از کماهی این دواهی آگاهی یافته چند دسته فوج بسالاری شهزاده شاپور جهت اطفای آن فائره وانتفای آن غائله از کابل بسوی چاریکار گسبل نمودند و ایشان رفته جمعیت غازیان را پراکنده استالف را آتش زده سوزانیدند و در خلال این احوال شهزاده فتح جنگ حوصلۀ حکومت و ریاست را در خود ندیده از گیر و دار دلیران مخالف شکار به تنگ آمده دست از رشته نام و ننگ کشیده از مسند امارت استعفا کرده بهمراه فرنگیان در رفتن هندوستان رضا داده انگلیسان بعوض او شهزاده شاپور را براریکه ایالت کابل تقرر دادند و چون دولت صدو زائی را زمان زوال رسیده کو کب طالع شان ازاوج اقبال روی بحضیض و بال نهاده بود شهزاده مذکور نیز از غرامت نظم ونسق امور مملکت داری بر آمده نتوانسته بزمان قلیلى اعیان واشراف کابل اورا خوار و ذلیل دانسته خیر خواهان خودش از وی رو گردان شدند..."