119

محکمات و متشابهات قرآن ۷

از کتاب: پیوند با مردم ، بخش قرآن در بستر تاریخ

نکات کلیدی:

  • آیات ۲۶ و ۲۷ سورۀ بقره
  • نوع نگرش به متشابهات قرآن
  • گمراه شدن در اثر درک نادرست از متشابهات قرآن
  • مفاهیم طغیان و عصیان در مقابل اطاعت و تسلیم
  • عبادت در مقابل فسق
  • تعریف فسق و فاسق
  • خدا بصفت معلم اصلی تدریس و تعلم قرآن (براساس سوره الرحمن)
  • رسیدن به صلح از طریق استقرار عدالت اجتماعی توسط انجام عمل صالح