تقریظ

از کتاب: لشکرگاه

آقای کهزاد مورخ شهیر وطن :

پس از بیست سال تتبع و تحقیق در آثار و کتب دورۀ آل ناصر و تحمل رنج های فراوان که در این راه برده ام بسیار شادم که بدیدار اثر قیمت دار تو نسبت به لشکرگاه یا لشکری بازار احفاد ناصر دین الله سبکتگین در بست دیده روشن میکنم. این اثر هم از نگاه تاریخ و هم از نگاه عشق باثار و مفاخر وطن شایسته ستایش و در خور تمجید است.

تاریخ سرزمینی که در آن بسر می بریم از وقایع بسیار بزرگی و آثار نهایت باشکوه و زیبا مشحون است که تحقیق هر یک از این داستانها و کاوشها در هر کدام از این آثار و متروکات کتابی جداگانه میخواهد و مستلزم مباحث بسیار عالمانه و دقیق میباشد. تو مانند سایر آثار مخلدی که نگاشته ای درین اثر خورد نیز یک فصل از مفاخر وطن خویش را روشن نموده ئی . این یک وظفیه ملی بود که تو در پرتو استعداد ولیاقت وتتبع خویش بپایان رسانیدی جزاک الله فی الدارین خیرا امیدوارم سایر جوانان دانشمند ما نیز بانجام وظایفی که درین راه دارند موفق گردند.

"خلیلی"