119

محکمات و متشابهات قرآن ۹

از کتاب: پیوند با مردم ، بخش قرآن در بستر تاریخ
03 July 2023

نکات کلیدی:


  • ادامۀ متشابهات قرآن
  • آیت ۱۴۱ از سورۀ انعام
  • محکمات نباید از متشابهات قرآن، تفکیک و جدا، مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.
  • هدف قرآن از تابعیت از گامهای شیطان
  • معنای صفت (مبین) در ارتباط با عداوت شیطان
  • برخورد و برداشت جدید از مفاهیم آیات قرآنی
  • تفاوت میان اسلام عقیدتی و اسلام سیاسی
  • تعیین وظایف پیامبر اکرم در قرآن