119

آیا قرآن از کتب دیگر سرقت شده ؟

از کتاب: پیوند با مردم

با رابطه به این ادعا، ما با چند دلیل کلی روبرو استیم:

۱- اولاً، قرآن کتاب تاریخ نیست.

۲-  قرآن هیچگاه منبع و ماخذ قصص خود را، کتب ماقبل خویش معرفی نکرده است.

۳- هیچیک از قصص انبیا در کتب ماقبل، با آنچه قرآن از آنان حکایت میکند، همخوانی ندارد.

۴- قرآن صورت کامل و دستنخورده ئی حکایاتی است که با روحیات اعتقادی و اخلاق پیامبران، همخوانی و مطابقت دارد.