32

تاخت محمد حکیم بر لاهور و پس آمدن بکابل

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند ، فصل سوم

در اوایل سال ۹۸۸ه‍ شهزاده محمد حکیم لشکری را آراسته و به قصد تسخیر لاهور به سرداری حاجی نور الدین بدانسو فرستاد، میرزا یوسف و سعید خان در پنجاب باوی مقابله نموده و در نتیجه نورالدین را پس به صفحات پشاور عقب نشاندنده بعد ازین محمد حکیم شادمان ولد سلیمان بیگ اندجانی را با قوای دیگر بسوی پنجاب ارسال داشت، چون شادمان در محاصرۀ قلعۀ نیلاب جان داد محمد حکیم مجبور گردید و خودش روی به پنجاب آورد، و لاهوری را به محاصره کشید، سعید خان محاف قلعۀ لاهور آنشهر را تا (۲۰) روز نگهداشت، تا که در محرم (۹۸۹ه‍) خود اکبر بدفع برادر بر آمد، محمد حکیم در خود تاب مقاومت را ندید و لاهور را گذاشته پس به کابل آمد و درین بار نیز به تسخیر پنجاب و لاهور موفق نشد(۱۳).