بعضی از تالیفات نگارنده این اثر که به چاپ رسیده

از کتاب: افغانستان در پرتو تاریخ

(1)تاریخ مهمان دردو جلد از روزگاران قدیم تا ظهور اسلام/جلد اول طبع در سال 133)جلد (2 دوم طبع در سال (1325)

(2)دمهمان پخوانی تاریخ بزبان پشتو دردوجلد اسلآن طبع(1334)و(1339)

(3)آریانا شرح وجوه تاریخی وجغرافیای قدیم ترین نام مهمان تاریخ طبع(1325)

(4)بالاحصار کابل و پیش آمدهای تاریخی دردوجلد تاریخ طبع جلد اول (1336) جلد دوم(1340)

(5) لشکرگاه.سال طبع(1332)

(6)حرف وعادات افغانها با همکاری مدام هاکن بزبان فرانسه طبع پاریس در سال 1953 مسیحی

(7)درزوایای تاریخ معاصر مهمان تاریخ طبع(1329)

(8)رجال ورویداد های تاریخی تاریخ طبع(1331)

(9) بگرام تاریخ طبع(1331)

(10) مهمان قدیم و معاصر بزبان ایطالوی طبع روما درسال 1955 مسیحی 

(11)تاریخ ادبیات مهمان از قدیم ترین زمانه ها تا ظهور اسلام سال طبع 1330

(12) مهمان وایران”متن خطابه درموزه ایران باستان سال طبع 1330 طبع تهران 

(13) رهنمای بامیان سال طبع 1334

(14) مختصر رهنمای به انگلیسی سال طبع 1335

(15) کنیشکا”چاپ اول در سال 1325 چاپ دوم در سال 1346

(16) مردان پارویامیزاد.مدام تاریخی سال طبع 1326

(18) مسکوکات مهمان قبل الاسلام سال طبع 1316

(19)امپراطوری کوشان سال طبع 1317

(20)قروغ فرهنگ سال طبع 1346

(21)"سپرلو".شطارت های سوارکاری در مهمان سال طبع 1346

(22)"شابهار" معبد شاهی بودائی غزنه سال طبع 1346