تیموری ها

از کتاب: مسکوکات افغانستان در عصر اسلامی

تیموری ها در طلا و نقره و مس سکه زده اند روی هم رفته از ارکان مهم این خاندان یک یک سکه را بطور نمونه شرح میدهیم.

سکه نقره ئی تیمور :

روی سکه : سیور ببرلغی امیر غتمش تیمور کور اکمتو.

پشت سکه : کلمۀ شریفه :

سکۀ نقره ئی شاه رخ ضرب هرات :

روی سکه : (ضرب) السلطا الاعظم شاه رخ بهادر خلد الله ملکه و سلطانه هرات (۸۲۸) 

پشت سکه : کلمۀ شریفه در میان مربع به چهار ضلع آن اسمای خلفای راشدین .

سکۀ نقره ئی سلطان حسین میرزا ضرب هرات :

روی سکه : السلطان الاعظم ابو الغازی حسین. بهادر سلطان خلد الله وتعالى ملکه. 

پشت سکه : کلمۀ شریفه در میان سه برگ در حاشیه اسمای خلفای راشدین.