32

الاول اتابک سنقر السنجری

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۱۳ ، بخش سنجریان
01 January 1280

چون سلطان سنجر فارس با تابک سنقر داد ، و ان ممالک را در ضبط آورد با خلق عدل کرد و احسان ورزید ، و بعضی از برادر زادگان سنجر بعد از فوت سلطان از عراق بزمین فارس آمدند ، و ایشان را با صطخر فارس فرستاد، و وظایف معین کرد، و ما یحتاج معاش ایشان مهیا گردانید ، و اسم شاهی ایشان را مسلم داشت ، و خود باسم اتابکی در ممالک تصرف کرد، و مدتها ملک راند و در گذشت. و السلام علی من اتبع الهدی ( ۵) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۱) اصل: او بود، که جند خوارزم شاه  پ : مانند متن .           ( ۲ ) اصل: سیاحان . راورتی : اسپهان .                         ( ۳ ) اصل: اوزبک ، در اصل بدون همین جا در تمام موارد دیگر ، و نیز در ترجمه راورتی همواره یوزبک نوشته . و برخی مورخان دیگر نیز او زبک می نویسند .        ( ۴ ) مولف در شرح اتابکان کوتاهی هایی دارد ، برای شرح ( ر : ۲۵ ) .             ( ۵ ) قرآن . طه ۴۷ .