32

تراکیب اضافی فارسی با الفاظ عربی

از کتاب: ترجمه فارسى (فردوسى پر چهار مقالے) تاليف پروفيسر محمود شيرانى ، فصل چهارم

عيب عظيم - تاويل احلام - عزيز دليل - مالک رقاب - فرش عظیم- حرمت عظیم - کمال عظیم.