32

اعداد صعودی

از کتاب: ظهیرالدین محمد بابر

در عصر بابر رواج اعداد در هند چنین بود، که بابر آن را دليل بسياري مال هندوستان میداند :

صد هزار- ۱ لک

صد لك – ۱کرور

:صد کرور – ۱رب

صد ارب – ۱ كرب

صد کرب- ۱نيل

صد نيل – ۱پدم

صدپدم –۱ سانگ