آغا بیگم ( آقائی)

از کتاب: پرده نشینان سخنگوی

آغا بیگم در اوایل قرن دهم در شمال افغانستان زندگی میکرد (۱) پدراو مهتر فرائي نام داشت و مهتر رکاب  خان خاص محمد خان ترکعان ( شیبانی) بود . گویند آغا بیگم  


شاعره خوبی بوده است و مطلع ذیل  را بطور نمونه استعداد شاعری او می آرند  :

زهوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد                                     دلا دیوانه شود دیوانگی هم غلامی دارد .