32

(ح) حبیبی کابلی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

حبیب الله متخلص به حبیبی ساکن فرزۀ کابل و از شعرای خوب دورۀ اورنگزیب است که کتب یوسف و زلیخا و تفسیر سورۀ یوسف و اشعار زیاد از وی بیادگار مانده، و در حدود (۱۰۹۰ه‍) در فرزۀ کوهدامن کابل وفات یافته است ۵۶