32

(ج) میر جمال الدین هروی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

اصلا هرویست در بلخ نشو و نما یافت از منسوبان جامی بود و تخلص ( خادمی ) داشت، وی به تتبع شاهنامه عبدالله نامه را بنام عبدالله خان پادشاه توران منظوم ساخت. اشعارش پسندیده و نیکو بوده ازوست : 

نه گرد با بود سر کشیده بر افلاک 

بیاد قد آهی بر آمد از دل خاک (۵۳)