32

الاول کیومرث

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل طبقه ۵ ، بخش ملوک عجم
01 January 1280

درنسب او اختلاف بسیار است، بعضی گفته اند از نساب عرب : که از فرزندان سام بن نوح بود، و نام او امیم بن لاورد ( ۱ ) بن سام بن نوح بود. و نساب عجم و فارسیان میگویند : که او پسر آدم بود، و او برهنه بود و سیاحت کردی ، و گرد جهان گشتی در کوه و بیابان. و هر چه بدید و تجربه کرد که آنرا نام نبود نام نهاد، و ظالمان را که فرزندان قابیل بودند دفع کرد، و پوست ددگان : شیر و پلنگ بپیر استی و بپوشیدی، و لقب او گلشاه ( ۲ ) بود، خدایتعالی را بپرستیدی و عادل بود، و در زراعت و عمارت جهان کوشید، و مدت ملک او سی سال بود و او را پسری بود میشی ( ۳ ) نام . چون بزرگ شد. و در رسید، این میشی را پسری آمد سیامک نام ، و این سیامک را پسری آمد فراوک ( ۴ ) نام ، و این فراوک را پسری آمد هوشنگ نام. ایشان همه در عهد کیومرث بودند . و الله اعلم بالخیر