119

اصطلاحات قرآنی

از کتاب: پیوند با مردم
27 August 2016
  • مفهوم جهاد در قرآن
  • آیا موسیقی در قرآن حرام است؟
  • معنای قصاص در قرآن
  • آیا قرآن تقلیدی از کتاب اوستا است؟
  • دین سلمان فارسی
  • آیات ۱۸۹ و ۱۹۰ سوره بقره درمورد کشتن و قتل
  • غناء چیست ؟