بایرن

از کتاب: دیوان علامه اقبال لاهوری ، قطعه

مثال لاله و گل شعله از زمین روید

اگر بخاک گلستان تر اود از جامش

نبود در خور و طبعش هوای سرد فرنگ

تپید پیک محبت ز سوز پیغامش

خیال او چه پزیخانه ئی بنا کرد است

شباب غش کند از جلوه ی لب بامش

گذاشت طایر معنی نشیمن خود را

که ساز گار تر افتاد حلقه ی دامش