119

زنجیره های علی برای رسیدن به عدالت اجتماعی

از کتاب: مسیر ابوحنیفه
09 June 2023

تقوا که عبارت میشود از تحصیل علم و دانش و تجربه و آگاهی و خشوع در فضلیت، اولین و یگانه شرط هدایت است که انسان را به موضع عبادت رهنمون میشود.
بعد ازآن، انسان توسط عبادت، به درجۀ اطاعت میرسد و بعدا از اطاعت بلاقیدوشرط، به مقام ارشاد رسیده با اصل عدالت اجتماعی، معرفت پیدامیکند.
بعد از اکتساب معرفت با عدالت اجتماعی، انسان وظیفه و اجبار تعمیم آنرا در جامعه، دارا و پذیرا میشود.


پس،  یگانه راۀ رسیدن و نیل به استقرار عدالت اجتماعی، کسب هدایت برمبنای تقوا است که قرآن
در آغاز خود، آنرا یگانه و اولین پیشرط کار قرار داده است.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾