138

آخرین سلطان غزنویان خسر و ملک

از کتاب: سلطنت غزنویان ، فصل دوم

وی آخرین چراغ دولت محمودیان بود که در لاهور اعلان سلطنت نمود و در همان جا اسیر گردید. بعد از مرگ پدر در لاهور به تخت نشست مردی حلیم و عیاش بود سلاطین غور به غزنه قناعت نکردند و هر سال قسمتی از بلاده تصرفه خسرو ملک را تسخیر می نمودند سلطان معز الدین محمد سام در سال 577 تا در لاهور لشکر کشید و کودک خورد سال خسر وملک را بافیل نامی وی بیغما گرفته بغز نی آوردو در سال 582 باخسر و ملک طرح دوستی افگند و پسرش را بوی باز فرستاد و امرداد که او را آهسته آهسته تالاهور برسانند وخود از راه دیگر با بیست هزار سوار جریده بر لاهور حمله آورد وخسر و ملک را اسیر نموده بفیروز کوه فرستاد و از آنجا به قلعه بلروان غرجستان محبوسش نمودند چون در خراسان حوادث مشهوره رخ دادو غوریان به آنصوب مشغول شدند در سال 598 خسرو ملک را در همان قلعه و پسرش را در قلعه سیف رود شهید کردند و بدین و تیره دودمان غزنویان بپایان رسید و ازان همه حشمت و قدرت و گیرودار که در یک قرن مشرق را بلرزه در افکنده بود جز داستانی باقی نماند.