32

یونس النبی علیه السلام

از کتاب: طبقات ناصری (جلد ۱/۲) ، فصل اول ، بخش انبیاء
01 January 1280

یونس بن مالک متی از اولاد ابشا(۳)بود،و بروایت توریت،از فرزندان یهودا بود،حق تعالی او را بعد سلیمان علیه السلام،با هل بدیوسی(۴)فرستاد،که آنرا درین وقت موصل میگویند،و او را ایشان تکذیب کردند،و ایشانرا او بعذاب وعده کرد،و از میان بیرون رفت.چون عذاب در رسید،قوم او بحضرت حق بنا لیدن و توبه کردند،قبول افتاد،و یونس را فرمان بود،تا در میان قوم رود،و او را از توبۀ ایشان معلوم بود،بر عزیمت خشم(۵)برآمد،تا درمیان قوم آورد،چون در کشتی بنشست کشتی بایستاد،همه اتفاق کردند،که در میان کشتی کسی است،که به عقاب خدای گرفتار است،قرعه بزدند،بنام یونس آمد،خود را در دریا انداخت،ماهی را فرمان شد تا او را بگرفت،و چهل روز در میان شکم ماهی بماند،نماز و تسبیح

(۱)اصل:بودند.

(۲)کذا،طبری:رحبعم.تورات(سفرایام -۱۰ )رحبعام.مسعودی و ابوالفدا:رجبعم.گزیده(۵۵)رجعیم.

(۳)طبری و میر خواند:یونس بن متی.ابوالفدا:و متی ام یونس و لم یشتهر نبی بامه غی عیسی و یونس،کذا ذکره ابن الاثیرفی الکامل و قدقیل انه من بنی اسرائیل.نام یونس در عبران«یوناه»بود،که به مردم نینوا مبعوث شد(ترجمان القرآن ج ۲-۱۰۵)در تورات سفر مخصوصی بنام یونان بن امتای موجود است،که تورات و یرا صاحب الحوت و پیغمبر نینوا میداند.

(۴)کذافی الاصل،ولی باتفاق مور خان نینوی صحیح است.

(۵)اصل حسم،معنی ان فهمیده نشده،قرآن فرماید:اذ ذهب مقاضباً.الانبیا.۸۷.شاید این کلمه خشم یا حشم باشد.
انبیاء طبقه(۱) (۴۱)

______________________________________________________________________

میگفت،تا چون خلاص یافت،اندام مبارکش نازک شده بود،حق تعالی به جهت صیانت او،درخت کد و بر سر او بیافرید،تا در سایۀ آن قوت گرفت،و میان قوم آمد،و ایشانرا شرایع آموخت،و اشعیا را بر سر آن قوم خلیفه گردانید،و او پادشاه آن قوم شد،و او از خلق عزلت جست،و روی بعبادت آورد تا آخر عمر،و الله اعلم.