119

سوره فاتحه یا قرارداد میان خدا و انسان

از کتاب: پیوند با مردم
27 August 2016
  • قرارداد میان انسان و خدا
  • نماز یا وصلت با خدا
  • تعریف اصطلاح فاسق در قرآن
  • عمل به تعهد
  • لغت تغیه در قرآن
  • امر به معروف و نهی از منکر