119

محکمات و متشابهات قرآن ۶

از کتاب: پیوند با مردم ، بخش قرآن در بستر تاریخ
09 June 2023
موضوعات کلیدی:

 • واژۀ متشابه و مشتقات آن در قرآن
 • حقانیت متشابهات
 • خارج بودن عالم مجرد از قید زمان و مکان
 • نقش متشابه در تمثیل صفات عالم مقید در عالم مجرد
 • تحقق صفت در اشتراک تشبیه
 • سورۀ (۶) آیت ۹۹
 • سورۀ بقره (۲) آیت ۲۶
 • زنجیرۀ علی برای رسیدن به عدالت اجتماعی
 • هدایت و یا گمراهی
 • جماد، نبات، حیوان و انسان
 • معنی و مفاهیم اصطلاح استحیاء