32

تاش محمد قندوزی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

از علمای دورۀ اورنگزیب است که در قندوز سکونت داشت، و بهند سفر کرد و کتابی بسال(۱۱۰۰ه‍) بنام (حجت الاورنگشاهیه) بزبان عربی و پارسی در مسایل و تصوف نوشت ۴۶ که نسخۀ قلمی آن در کتب ارگ شاهی موجود است .