32

آدم خان

از کتاب: جنبش مشروطیت در افغانستان ، فصل دوم ، بخش رجال مهم در حرکت دوم مشروطیت

از پشتو زبانان لوگر و مربوط بيک خاندان مقتدر و غلام بچه دربار بود صف دوم مشروطیت دوم شمرده میشد و بعد از آن در عصر امانی در حدود ۱۳۰۳ ش حکمران گرشک و پشت رود مقرر گشت و در دوره نادری بعد از ۱۳۰۹ ش از اعضاء  وزارت دربار و مصاحب بود.