32

مقدمه

از کتاب: زبان دوهزار ساله افغانستان یا مادر زبان دری

بسمه تعالی 

در ولایت تاریخی بغلان تخارستان در ۱۵ کیلومتری شهر پلخمری از سرخ کوتل در سنه ۱۹۵۱م هنگام ساختن راه کتیبه ئی برسم الخط یونانی برامد - که موجب ادامۀ حفريات برسم علمی هیئت باستانشناسی فرانسه در انجا گردید – و درسالهای ۱۹۵۲و ۵۳ م بر هنمائی موسیو دانیل شلوم برژه از همان موقع آ ثاره يک معبد بزرگ عصر کوشانی با برخی کتیبه ها و مجسمه ها و مسکوکات کشف شدند . ازین پرستشگاه باستانی آثار آتشکده و آتش مقدس نیز برآمدند که بنای آنرا اعضای هیئت مذکور در اوایل عصر کوشانی میدانند . این بنای تاریخی بعداً درحدود ۲۴۰ م باثر آتش سوزی از بین رفته که آثار آن از حفریات نمایان است. بقول موسیو شلوم برژه این آتشکده مانند معابد یونانی جایگاه نصب مجسمه ها نبوده و مانند بقایای عصر بودائی یادگارهای بودا را در آن حفظ نمیکردند. بلکه در آن آتش مقدس نگهبانی میشد . و ۶ یا ۷ قرن بعد از زردشت هم همان ایر (مطابق متن کتیبه - اوز پښتو) درین معبد می افروخت که تاریخ آن از ریفورم آئین مزدیسنا در عهد ساسانیان مقدم تر است. و این آتش پرستی بکلی شکل و صبغه محلی دارد. آتشگاه سرخ کوتل (بغلان) نخستین معبد آئین آتش پرستی است که در افغانستان کشف گردیده. و دانشمندان از ملاحظه آثار آن چنین نتیجه گرفته اند که ممیزات فرهنگی و هنری و ادبی خاص افغانستان را در عصر کو شانیان نمایندگی میکند. و زبان کتیبه های مکشوفۀ آن هم يک زبان داخلی و محلی است .


مهمترین و مفصلترین کتیبه ئی که از این معبد بتاریخ ۷ می ۱۹۵۷ برآمده، بر تخته سنگی است که ضلع چپ آن ۱۱۷ سانتی متر و ضلع راست ۱۱۰ سانتی و ضلع بالائی آن ۱۳۲ سانتی . وضلع تحتانی آن ۱۲۵ است. وسطح سنگ هموار است که قبل از نوشتن دارای برخی پریدگی های کوچک بود . وداغها در آن و جود داشت ولی حروف کنده کتیبه صدمه ئی ندیده و ۲۵ سطر آنرا به آسانی میتوان خواند. که مجموع حروف آن بخط شکسته یونانی ( ۹۴۷ ) بوده وعدد آن در سطور بیست و پنج گانه آن متفا و تست و هر سطر ۲۵ تا ۴۸ حرف دارد. دربارۀ این کتیبه M. MARICQ در شمارۀ۴ سال ۱۹۵۸ م  ژورنال آزياتيک پاریس رای خود را نوشت. و باز M. B. HENNING در بولیتن تحقیقات شرقی پوهنتون لندن ١٩٦٠م قرائت خودرا نشر داد. و همچنین EMILE BENVENISTE در يک نشريۀ جور نال آزيا تك ۱۹۶۱ م  مطالعات خود را دربارۀ دو نسخه دیگر عین همین کتیبه که از حفریات سرخ کوتل بر پارچۀ های متعدده سنگی بدست آمده اند ، با اختلافات جزوی ضبط كلمات نشر داد ، و بدینصورت سه نسخه از يک كتيبة كوشانی کشف شده است ، که من در این رساله کتیبۀ بزرگ را که بر یک سنگ است ، نسخۀ اول می نامم و آنرا متن اصلی مطالعات خود قرارمیدهم و دو نسخه دیگری که بر سنگ پارچه های مختلف بدست آمده اند، نسخه دوم و سوم می خوانم ، و شرح نسخه دوم وسوم را در پایان این رساله خواهم داد و عکس های هر سه نسخه نیز داده خواهد شد . من این همه قرائت ها را در نظر داشته و با تحلیل کلمات و دلایلی که در بارۀ آن دارم در این رساله رای خودرانو شتم . ولی اعتراف دارم که این نظریات من قطعی و حتمی نیستند و اگر در آینده قرائت موجه تر و معقولتری بر اساسهای علمی و یا از روی کشفیات آینده بعمل آید و مبنی برد لا يل مثبت و استوارتری باشد باید آنرا بدون دغدعه خاطر قبول کرد . و بر نظریات خود اصرار نباید ورزید درین رساله اول هر کلمه را بر اساس دلایل لسانی و تاریخی حل کردم و در آخر آن فوتو های متن کتیبه را بصورت اصل آن دادم. و يک تابلوی حروف یونانی و کلمات کتیبه را با قرانت آن بحروف فارسی با معانی کلمات ضمیمه ساختم . در قسمت نتايج وملاحظات خصوصی که از حل و مطالعه این سند قدیم فرهنگی افغانستان بدست آمده . برخی از مطالب لسانی ، ادبی و تاریخی را برین رساله افزودم . که این سعی ناچیز من در آینده برجستجو امید وار م کنندگان مفید بارآید و اگر سهوی و نقصی روی داده باشد آنرا در پر تو دانش و جستجو و تحقيق مزید، ازاله فرمایند.