منابع و ماخذ دیده شده در این باره

از کتاب: زنان دری پرداز

بخش اول کتاب ها

۱- آریانا دایرهٔ المعارف، ج ۶ کابل: ۱۳۴۸، ص ۲۶۹.

۲- از رابعه تا پروین، کشاورز صدر، تهران: ۱۳۳۴، ص ۱۵۲.

۳-امان النسوان، فیض محمد خان، جلد سوم.

۴ـ امان التواریخ، مودب السلطان جلد هفتم، ص ۴ - ۸.

۵ـ پرده نشینان سخنگوی، ماگه رحمانی، کابل: ۱۳۳۱، ص ۱۴ ـ ۵۳.

۶ـ پشتنی میرمنی، عبدالروف بینوا، کابل: ۱۳۲۳، ص ۱۰۲.

۷ـ تاریخ زبان و ادبیات ایران در خارج از ایران،تهران، ۱۳۵۲ ص ۲۴۴.

۸ـ تذکرهُ الخوانین، محمدـ دهنی افندی ترجمه از کتاب مشاهیر النسا ۱۳۰۶، ص ۱۶۶.

۹ـ خیرات حسان، محمد حسن خان وزیر (سه جلد در یک واقعه) این مجله ها بترتیب در سال های (۱۳۰۴ـ ۱۳۰۵ـ ۱۳۰۷) در تهران چاپ سنگی شده است. یگانه نسخهٔ آن نزد دوکتور فتاح نجم موجود است.

۱۰ـ دانشمندان آذربایجان، محمد علی تربیت، ص ۱۷۹.

۱۱ـ دیوان عایشه، به اهتمام منشی عبدالرازق بیک، کابل: ۱۳۰۵ق، ۳۵۰ صفحه.

۱۲ـ دیوان علیقلیخان والهٔ داغستانی، دارای قطع (۱۶ ـ ۱۸) شامل ۳۰۸ صفحه یگانه نسخهٔ آن مربوط کتابخانه صالح پرونتا.

۱۳ـ دیوان محجوبه هروی محمد علم غواض ۱۳۴۷.

 


۱۴ـ ریاض الشعرا والهٔ داغستانی نسخهٔ خطی محفوظ در آرشیف ملی ص ۱۱۸۶ ـ ۱۱۸۷.

۱۵ـ زنان سخنور علی اکبر مشیر سلیمی (در سه جلد) تهران ۱۲۳۱ ص ۲۰۳.

۱۶ـ عایشه درانی: غلام حبیب نوابی، کابل:۱۳۵۴، ص ۳.

۱۷ـ مثنوی (والهٔ سلطان) میر شمس الدین فقیر دهلوی با مقدمه یی از مهروخت پروند، تهران ۱۳۵۴.

۱۸ـ محجوبه هروی: غلام حبیب نوابی، ۱۳۵۶.

۱۹ـ نتایج الافکار محمد قدرت الله گویا موی، بمبی: ۱۳۳۶، ص ۵۴۷ ـ ۵۴۹

۲۰ـ یادی از رفتگان، خسته، کابل ۱۳۴۴، ص ۸۷.

بخش دوم مقالات:

۱ـ پس منظر تاریخی مبارزات شاعره زنان در افغانستان عبدالعلی کوهی مجله زنان افغانستان، ش ۱ ـ ۲، س۳، ۱۳۶۳، ص ۳۱.

۲ـ جنبش غزلسرایی در عصر بیدل، ژوبل، ادب: ش ۳ ـ ۴، س۱۶، ۱۳۴۷، ص ۱۶۳ ـ ۱۶۸.

۳ـ شاعرهٔ افغان، سرور گویا، کابل: ش۱۲، س۱، ۱۳۱۱ش، ص ۱۴ ـ ۱۷.

۴ـ شعرای وطن، سرور، جریدهٔ نسیم، سحر، ش۴، ۱۳۰۶.

۵ـ عایشه شاعر شکوه و ماتم حسین نایل، مجلهٔ زنان افغانستان، ش۱۱، ص۲، ۱۳۶۱ ص۲۸.

۶ـ عایشه نکوهشگر ستم و بیداد، اسداله حبیب، مجله کهول، ش ۴ ـ ۵ـ، س۳، ۱۳۵۷، ودنباله آن.

۷ـ  عایشه درانی ظریف صدیقی، ادب: ش۳، س۲۳، ۱۳۵۴ ه.ش .

۸ـ عایشه درانی فاروق فلاح، ادب: ش۴، س۲۵، ۱۳۵۶ ص،ص ۱۰۲ ـ ۱۱۰.


۹ـ نمونهٔ تحول معنای چند کلمه دکتور جاوید، خراسان: ش ۱ ـ ۳، س ۱ ـ۲، ۱۳۶۰.

منابع موجود در این بخش:

۱ـ شیرین بیانی، زن در تاریخ بیهقی، مشهد: ۱۳۵۰.

۲ـ مهدب، زن امروز

۳ـ فخری قویمی زنان مشهور ایران، تهران: ۱۳۵۲.

۴ـ کریستان بار تلمه. زن در حقوق ساسانی، ترجمه از داکتر ناصرالدین صاحب الزمانی.

۵ـ داکتر شیرین بیانی، زن در عصر مغول، تهران: ۱۳۵۲.

۶ـ پروین موید ثابتی، نقش زن در فرهنگ و تمدن ایران، تهران ۱۳۵۰