32

آمدن لشکر صفوی بقندهار و مقابلۀ شاه بیگ و پس رفتن آنها

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند ، فصل چهارم

چون خبر فوت جلال الدین اکبر باطراف انتشار یافت، حکمران صفوی هرات حسین خان شاملو به همراهی حاکم سیستان عسکری را ترتیب داده و بر قندهار تاخت آورد شاه بیگ خان کابلی حکمران قندهار در امور نگهداری حصار کوشید و مقابلت نمایانی نمود، چون این خبر به جهانگیر رسید در لاهور توقف داشت از آنجا دراواخر سال (۱۰۱۴ه‍) قرابیگ ترکمان و پخته بیگ کابلی مخاطب به سردار خان با فوجی گران بسرداری میرزا غازی ولد میرزا جانی ترخان از شهزادگان ارغونی بقندهار فرستاد، لشکریان صفوی با رسیدن اطلاع حرکت ارغونی بقندهار فرستاد، لشکریان صفوی با رسیدن اطلاع حرکت قوای هند حصار قندهار را گذاشته و عقب نشستند و قوای میرزا غازی (۱۲) سوال (۱۰۱۴ه‍) داخل قندهار شده و چون این سرزمین از وجود لشکریان صفویان پاک شد، سردار خان از طرف جهانگیر حکمران قندهار گردید، و بعد از وفات وی قندهار را ضمیمۀ ولایت سند و ملتان نموده و هر سه را بمیرزا غازی مذکور سپرد، این وقایع تا آخر سال اول جلوس جهانگیر(۱۰۱۴ه‍) واقع گردید(۱)