32

آل بانیجور تخارستان (٢٣٢-٣٧٢هجری)

از کتاب: تاریخ مختصر افغانستان (جلد ۱) ، فصل سوم ، بخش دورۀ مستقل اسلامی
23 August 1967

این سلسله امرا در تخارستان و بلخ و خلم و ترمذ و اندراب و پنجهیر و بامیان و خش حکمرانی داشته و منسوب اند به بانیجور شخصیکه معاصر خلفاء عباسی منصور و مهدی بود و غالباً از بقایای تگین شاهان قبل از اسلام باشند.  

ازان جمله اند:

*۱- داؤد بن الیاس که در حدود ٢٣٢هجری سکه زده و در سنه ٢۵٨هجری یعقوب لیث صفاری بلخ را ازو گرفت.  وی از سنه ٢٣٣تا ٢۵٨هجری حکمران بلخ بود و در سنه ٢۵٩هجری از جهان رفت. 

*٢- بو داؤد محمد بن احمد بن بانیجور،  که در حدود ٢۶۰هجری سکه زده است.  وی از سنه ٢۶۰تا ٢۶۵هجری حکمران بلخ و بعد ازان تا ٢٧٩هجری حکمران تخار و جوزجان و ختلان و ترمذ نیز بود. 


*٣- ابو جعفر احمد بن محمد بن احمد که از حدود ٢٧٩حکمران بود،  و در سنه ٢٨٨هجری در اندراب سکه زده است .

*۴- جعفر بن احمد بن محمد که از ٣۱۰هجری ببعد حکم رانده و در ختل در ٣۱۰- ٣۱٢- ٣۱٣هجری سکه زده که اکنون هم موجود است.  

*۵- احمد بن جعفر بن احمد که در حدود ٣٧٢هجری حکمران بود و بقول گردیزی از اعوان ابی علی احمد بن محتاج چغانیان است. 

از افراد این خاندان حکمرانان دیگر هم بوده اند،  مانند داؤد بن بانیجور در سنه ٢۰۶هجری عامل بصره-  و هاشم بن بانیجور متوفی ٢۴٣هجری حکمران وخش و هلاورد-  و بیگ بن عباس بن بانیجور صاحب ختل و حارث که از ٢٧٢تا ٢٩٣ حکمران ختل بود و سکه هم زده و داؤد بن ابو داؤد بن عباس که در حدود ٢٧٢هجری زندگی داشت-  و حاتم بن داؤد بن بانیجور که در حدود ٢۵۱هجری جوزکرمان حکم میراند-  و الیاس بن هاشم که در سنه ٢۱۱هجری سرلشکر مصر بود-  شجرۀ نسب این دودمان ببینید( نمبر ۴۶)