119

تعهدات خدا

از کتاب: پیوند با مردم

خدا در قرآن تعهد کرده است که به آنچه وعده سپرده، وفا میکند.

بزرگترین عبارتی که در قرآن از نگاه عظمت و مسئولیت وجود دارد، همین موضوع تعهد خدا میباشد که اساس و بنیاد ساختمان حقوقی قرآن را تشکیل میدهد.