یاسمین بانو

از کتاب: پرده نشینان سخنگوی

یاسمین بانو نام زوجه میرزا عسکری دامغانی بوده مدتی با شوهرش  در شهر گلبرک دکن میزیست اما بعد از وفات مذکور با مغلانی بیگم ۴ زن یکی از امرای دولت تیموریه ۵ بدهلی رفته تا  آخر عمر درین شهر زندگی میکرد این خانم فاضله خط مسخ، ثلث و نستعلیق و شفیعار را بخوبی می نوشت  وشعر میسرود ابیات ذیل نمونه اشعار او می باشد  :-


۱مرآت الخیال صفحه ۲۲۸ .

۲ مشاهیر نسوام 

۳ مرآت المینال صفحه ۳۲۹ 

۴ مشاهیر نسوان 

۵ تذکره الخوانین «۹۴»

با و آه ناله کردم صید خود و حشی نگاه ترا                                   بزور جذب کردم رام خود کج کلاه ترا

بنوشیدم سخر که چون شراب  بی ریایی را                                   گرو کردم بجام می لباس یار جانی را 

شدم همدم به می خواران به خلوت خانه حیرت                               شکستم ساغر و پیمانه زاهد ریایی را 

گرفتم دامن صحرا شدم هم پیشه مجنون 

سبق اموز گشتم درس عشق نوایی را 

اینک اشعار چند شاعره ایکه شرح حال شان بدست نیامده ک