مدیر مسوول جریدۀ قلم، خبرنگار، نویسنده و محقق
41
مصطفی عمرزی
Mustafa Omarzai