شاعر و حکیم
Poet & Hakim
(PDF) (HTML)
148
ناصر خسرو بلخی
Nasser Khusraw Balkhi

دیوان ناصرخسرو بلخی


مضمون مجموعه دسته بندی
- آزردن ما زمانه خو دارد قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- آسایشت نبینم ای چرخ آسیائی قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- آمد بهار و نوبت صحرا شد قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- آمد و پیغام حجت گوش‌دار ای ناصبی قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- آن بی تن و جان چیست کو روان است؟ قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- آن جنگی مرد شایگانی قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- آن چیست یکی دختر دوشیزه‌ی زیبا قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- آن قوت جوانی وان صورت بهشتی قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- آن کن ای جویای حکمت کاهل حکمت آن کنند قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- آنچه‌ت بکار نیست چرا جوئی؟ قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- آنکه بنا کرد جهان زین چه خواست؟ قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- از آن پس کاین جهان را آزمودی گر خردمندی قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- از اهل ملک در این خیمه‌ی کبود که بود قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- از بهر چه این خر رمه بی‌بند و فسارند؟ قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- از بهر چه این کبود طارم قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- از بهر چه، ای پیر هشیوار هنربین، قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- از دهر جفا پیشه زی که نالم؟ قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- از صحبت خلق دل گسستم قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
- از کین بت‌پرستان در هند و چین و ماچین قصاید دیوان ناصرخسرو بلخی شعر
Total articles: 281