څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

قانون (135)کتاب نویسنده کتابخانه
 مشی تحریک ملی افغانستان  برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 مرامنامه ی حزب حرکت مردمی افغانستان  برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 اساسنامه ی روند ملی جوانان افغان  برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 اساسنامه ی حزب حرکت مردمی افغانستان  برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 اساسنامه ی انجمن پیشرفت و رفاه زنان افغان  برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 اعلاميه ی قرارداد اجتماعي  حزب زنان آزاد مصطفی عمرزی
 اساسی قانون ته لنډه کتنه  محمد اسحق الکو مصطفی عمرزی
 اصولنامهء موتررانی و گادی رانی در افغانستان - 1318  دولتی مصطفی عمرزی
 اصولنامهء تعزیه داری در افغانستان - 1318  دولتی مصطفی عمرزی
 منشور حقوق زن و وظایف وی در اسلام  ابراهیم ناصر داکتر مریم زبردست
 پیش نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران  مرکز مطالعاتی تبریز مصطفی عمرزی
 قانون اساسی - 1382  دولتی مصطفی عمرزی
 ICT Policy for Afghanistan  MCI مصطفی عمرزی
 د مدافع وکیلانو قانون / قانون وکلای مدافع  وزارت عدلیه مصطفی عمرزی
 د تجارت حقوق  عبدالحی ناصری مصطفی عمرزی
 د کمونیزم اصول  فریدریش انګلس مصطفی عمرزی
 لایحهء شمول و اخراج شاگردان مکاتب ثانوی - 1361  وزارت تعلیم و تربیه مصطفی عمرزی
 د نمرو د ثبت کتاب  د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټی لخوا مصطفی عمرزی
 د سوبتیا کتاب  د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټی لخوا مصطفی عمرزی
 دفتر اطلاع مکتب  د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټی لخوا مصطفی عمرزی
 د اساس کتاب  د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټی لخوا مصطفی عمرزی
 د ښوونځی د شاګردانو او کارکونکو حقوق او دندی   د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټی لخوا مصطفی عمرزی
 منشور حزب اسلامی افغانستان  حزب اسلامی افغانستان مصطفی عمرزی
 مرامنامه و اساسنامهء جبههء ملی نجات افغانستان  جبههء ملی نجات افغانستان مصطفی عمرزی
 مرام حزب اسلامی افغانستان  حزب اسلامی افغانستان مصطفی عمرزی
 خط مشی اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان  نامعلوم مصطفی عمرزی
 کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان - 18 دسامبر 1979  نشر متا مصطفی عمرزی
 وظائف مدیران مکاتب مرکز و ولایات و معاونان و ماموران و سرمعلمان  نشر دولتی - 1303 شمسی مصطفی عمرزی
 نظامنامه د اداره د مسیکناتو - 1306 لمریز  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 کتابچهء هذا - 1332 قمری   نشر دولتی مصطفی عمرزی
 کتابچهء قانون کارگزاری حکام - 1298 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 کتاب سررشته و قانونات - نسخهء قدیمی چاپ کابل  به اهتمام گل محمد خان محمدزائی مصطفی عمرزی
 هدایات صورت فیصلهء قتل و حبس دوام - 2 / 1305 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 هدایات صورت فیصلهء قتل و حبس دوام - 1 / 1305 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنه د مدیریت او دفتر د اوراق او د مدیریت د مکتوب - 1306 ل  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء وظائف مامورین زراعت مربوطهء وزارت تجارت - 2  نشر دولتی - 1305 ش مصطفی عمرزی
 نظامنامهء وظائف مامورین زراعت مربوطهء وزارت تجارت - 1  نشر دولتی - 1302 شمسی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء نکاح، عروسی، ختنه سوری / 1302 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء ناقلین به سمت قطغن - 2 / 1302 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء ناقلین به سمت قطغن - 1 / 1306 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء مطبوعات - 2 / 1320 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء مطبوعات - 1 / 1303 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء مدیریت محاسبهء وزارة جلیلهء خارجیه - 1305 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء محکمهء شرعیه در باب معاملات تجارتی - 3  نشر دولتی - 1305 ش مصطفی عمرزی
 نظامنامهء محکمهء شرعیه در باب معاملات تجارتی - 2  نشر دولتی - 1301 شمسی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء محکمهء شرعیه در باب معاملات تجارتی - 1  نشر دولتی - 1307 شمسی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء ماموریت وکیل التجارة - 1300 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء لائحهء تطبیق رتبه های جدیده و عتیقهء عسکری - 2  نشر دولتی - 1299 شمسی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء لائحهء تطبیق رتبه های جدیده و عتیقهء عسکری - 1  نشر دولتی - 1305 ش مصطفی عمرزی
 نظامنامهء کلوپ سیاه و سرخ و سبز - 1307 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء قونسلگیری دولت علیهء افغانستان - 1302 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء فروش املاک سرکاری - 4 / 1305 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء فروش املاک سرکاری - 3 / 1303 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء فروش املاک سرکاری - 2 / 1305 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء فروش املاک سرکاری - 1 / 1302 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء زراعت للمی - 3 / 1305 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء زراعت للمی - 2 / 1305 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء زراعت للمی - 1 / 1302 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء رخصتی مامورین - 1306 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء توقیفخانه ها و محبوسخانه ها - 2 / 1302 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء توقیفخانه ها و محبوسخانه ها - 1 / 1305 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تفریق وظائف کاتبان داخل قطعات - 2 / 1305 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تفریق وظائف کاتبان داخل قطعات - 1 / 1302 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تعمیرات لغمان - 1 / 1307 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تعمیرات لغمان - 2 / 1305 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تعمیرات پغمان - 1305 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تشکیلات اساسیهء افغانستان - 1302 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تربیهء اطفال یتیم - 1305 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تذکرهء نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت - 3  نشر دولتی - 1302 شمسی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تذکرهء نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت - 2  نشر دولتی - 1303 شمسی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تذکرهء نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت - 1  نشر دولتی - 1305 ش مصطفی عمرزی
 نظامنامهء بلدیه - 2 / 1307 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء بلدیه - 1 / 1302 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء استعفای مامورین ملکی - 1302 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء اساسیهء جمعیت طیارهء افغانستان - 1307 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء اساسی وزارت جلیلهء معارف - 1306 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء اخذ رسوم گمرک - 1300 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامه ی توقیف خانه ها و محبوس خانه ها - 2 / 1302 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء توقیف خانه ها و محبوس خانه ها - 1 / 1306 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تخفیف عبارات القاب - 1305 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامه د نکاح او سنتی - 1306 لمریز  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامه د محصول د مال مواشی - 1306 ل  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامه د حاضری د مامورین د دولت د افغانستان - 1306 ل  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامه د خرځولو د سرکاری ملکونه - 1306 لمریز  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامه د جزای عمومی - 1306 ل  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامه د توقیفخانو او بندی خانو - 1306 ل  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 نظامنامه د تفریق د وظیفو او د کارو د حکامو او د علمامو دین  نشر دولتی - 1306 ل مصطفی عمرزی
 نظامنامه د استعفا د مامورین د دولت د افغانستان - 1306 ل  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 مرامنامهء اساسیهء فرقهء استقلال و تجدد - 1307 شمسی  طبع شرکت رفیق مصطفی عمرزی
 لایحهء شرکت تعمیر دارالامان - نسخهء قدیمی چاپ کابل  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 لایحهء شرکت تجارت پوست، پشم و سنگ لاجورد و قالین - 1302 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 لایحهء شرکت افغان - 1305 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 لایحهء تحصیل باقیات های 1298 الی 1307 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 لائحهء انتخابات مجلس شورای ملی افغانستان - 1309 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 لایحهء تعلیقات دولت - 1303 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 لایحهء تخفیف عبارات القاب - 1300 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 کتابچهء دستورالعمل محصول تجاران - نسخهء قدیمی چاپ کابل  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 قانون پساپورت - 1301 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 تمسک القضات الامانیه - 2 / 1300 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 تعلیمات تفریق وظائف حکام و مامورین متعلقهء آن - 3 / 1302  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 تعلیمات تفریق وظائف حکام و مامورین متعلقهء آن - 1 / 1307  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 تعلیمات تفریق وظائف حکام و مامورین متعلقهء آن - 2 / 1307  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 تعلیم د بیلوالی د کارو د حاکمانو د ټولو د مامورینو د دولت - 1302 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 پروگرام تعلیمی مکاتب ابتدائی - 1307 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 پروغرام دارالمعلمین ها و دارالمعلمات مرکز - 1306 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 اعلاننامهء ادارهء لیلیه / 1305 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 اصولنامۀ معافيت اموال و بگاژ هيئت ... / 1319 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 اصولنامهء مالیات بر عایدات در افغانستان / 1305 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 اصولنامهء فت بال  ترجمهء عبدالغفور خان مصطفی عمرزی
 اصولنامهء دوائر تحریرات افغانستان / 1318 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 اصولنامهء دواخانه ها در افغانستان / 1323 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 اصولنامهء ثبت تجارت در افغانستان / 1323 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 اصولنامهء اطاق های تجارت / 1323 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 اصول نامهء کار و کارگران موسسات صناعتی ملی افغانستان / 1324 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 اصول نامهء توقیف خانه ها و حبس خانه ها در افغانستان / 1320 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 اساسی نظامنامه د لوړ دولت د افغانستان - 2 / 1302 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 اساسی نظامنامه د لوړ دولت د افغانستان - ۱ / 1305 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 هدایات مجازات  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 مرامنامه و صورت تدویر مجلس جمعیت العلماء - 1308  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 آیین نامهء انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان  انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان مصطفی عمرزی
 ملکیت پیژندنه  حفیظ الله «نظیمي« مصطفی عمرزی
 رشوت او قضاوت  حفیظ الله ښاد «جبارخیل» مصطفی عمرزی
 پيشينه ی ساختار هاي مدني و حكومت قانون در شرق و غرب  عبدالله «شهبازی» مصطفی عمرزی
 دفتر صادره٬ وارده  از سوئدن حاجی محمد راحت
 دافغانستان جمهوریت ملی سرود  داطلاعات او کلتور وزارت حاجی محمد راحت
 اعدام  مارک آنسل داکتر مریم زبردست
 نظامنامۀ‌‌ د مقياساتو ۱۳۰۶  مطبع شركت رفيق حاجی محمد راحت
 نظامنامه د اداره د مسكيناتو ۱۳۰۶  مطبع شركت رفيق داکتر محمد علی ابدالی
 نظامنامه داساسى دوزارت معارف  مطبع شركت رفيق داکتر محمد علی ابدالی
 نظامنامۀ نشانات معارف ۱۳۰۶  مطبع شركت رفيق داکتر محمد علی ابدالی
 نظامنامۀ تقاوى تجاريه  مطبع شركت رفيق داکتر محمد علی ابدالی
 نظامنامۀ وظائف مستوفيان و سررشته‌داران و مأمورين و تخت شان  مطبعوعه شركت رفيق داکتر محمد علی ابدالی
 نظامنامۀ اخذ رسوم گمرک  مطبعوعه شركت رفيق داکتر محمد علی ابدالی
 اساس القضات  احمدجان خان الکوزی سیف الله فضل
 قرارداد کارخانهٔ قندسازی  دولت افغانستان ۱۳۰۷ سیف الله فضل


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us